เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์
 
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาลฯ
   ปลัด/รองปลัด
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   สำนักปลัด
   กองช่าง
   กองคลัง
   กองการศึกษา
   ผังโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (แม่น้ำโขง)
 
 แผนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทต.เวียง พ.ศ.2558-2562
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทต.เวียง
   แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลเวียง
   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 เทศบาลตำบลเวียง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   แผนดำเนินงานประจำปี2563
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บันทึกรายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)
   ประกาศ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน (แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ ทต.เวียง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   แบบคำร้องทั่วไปศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบบันทึกคำร้องและแบบแจ้งเหตุด่วนศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
   แบบคำขอประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน
   คำร้องแจ้งห้องว่าง บ้านว่างตึกว่างเลิกให้เช่า
   คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกป้าย
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
 พยากรณ์อากาศ
   รอเพิ่มข้อมูล
 
 สาระสำคัญ
   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 7-13
    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 63 ของ เทศบาลตำบลเวียง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
   4.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
   5.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
   6.การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
   7.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   8.การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
   9.การจดทะเบียนพาณิชย์
   10.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
   11.การรับชำระภาษีป้าย
   12.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   13.การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
   14.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   15.การขออนุญาตขุดดิน
   16.การขออนุญาตถมดิน
   17.การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   ข้อแนะนำในการเสียภาษี
   กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม
   แบบแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
   สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
   กระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ
   ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
   ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการจัดทำงบประมาณ
   คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
   คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
   คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พศ 2539
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
   คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
   คู่มือบำเหน็จบำนาญ
   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
   คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
   ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์
   คู่มือนักทรัพย์ฯ ทต.เวียง
 
 รายงานผลการฝึกอบรมฯของเทศบาลตำบลเวียง
   รายงานผลการฝึกอบรม โครงการ"การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
   คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์กลุ่มประสานงานเทศบาลตำบลเวียง
   fcae book (แฟสบุ๊ค) เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
   ผังขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียง
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563
   ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา
 
 ช่องทางบริการรับจองคิวขอรับบริการ โดยแสกน QR Code ทางไลน์
   คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์ เพื่อจองคิวบริการ ของเทศบาลตำบลเวียง
 
 การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาลตำบลเวียง
   คู่มือการใช้งาน word 2007
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
   การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
   ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียง
   ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียง
   ความก้าวหน้าในระบบแท่ง
   ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ (คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ)
    เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
   เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเวียง
   คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 คลังความรู้เทศบาลตำบลเวียง
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
 งานตรวจสอบภายใน
   ประกาศ เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียง
   การประเมินความเสี่ยง
   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัิตงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ประกาศ เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณพ.ศ.2564
   การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การสานตะกร้าไม้ไผ่)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทอผ้าพื้นเมืองลายเชียง)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอไทลื้อบ้านวังลาว)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มันเกรียบเชียงแสน)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลุ่มสมุนไพรวัดผาเงา)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เครื่องมือประมงพื้นบ้าน)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เสวียน)
 
 รายงานงบการเงิน ทต.เวียง
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
   งบรายไตรมาส ที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2559)
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 1
   รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2
   รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 1
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
 โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น
   โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
   บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
 
 
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)

(1.) ประเภทบริหารท้องถิ่น
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
(2.) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
(3.) ประเภทวิชาการ
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
(4.) ประเภททั่วไป
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 
สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง
งานสวัสดิการและสังคม งานสาธารณสุขฯ งานป้องกันฯ
กองการศึกษา
 
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง
659 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 053-650803 โทรสาร 053-650803 ต่อ 18
Copyright © 2020 www.wiangcs.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft