เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เกี่ยวกับเรา
   ปฏิทินนัดหมายงานเทศบาล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์
   แบบตรวจข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี 2564
   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
   ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องท้องถิ่น
   KM 48 บริการสาธารณะ
   จองห้องประชุมออนไลน์
   จองคิวงานบริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
   E-Serviceเก็บขนขยะครั้งคราว
 
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาลฯ
   ปลัด/รองปลัด
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   สำนักปลัด
   กองช่าง
   กองคลัง
   กองการศึกษา
   แผนผังโครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลเวียง
   แผนผังโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเวียง
   ผังโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (แม่น้ำโขง)
 
 
 เทศบัญญัติเทศบาล
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การเก็บขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2555
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
 
ดูทั้งหมด
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ ทต.เวียง
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
ดูทั้งหมด
 
 แผนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียง
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทต.เวียง พ.ศ.2558-2562
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ประกาศ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน (แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทต.เวียง
    แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลเวียง
    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
 
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
    1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
    3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
    4.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    5.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
    6.การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
    7.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    8.การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
    9.การจดทะเบียนพาณิชย์
    10.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
    แบบคำร้องทั่วไปศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
    แบบบันทึกคำร้องและแบบแจ้งเหตุด่วนศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
    แบบคำขอประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน
    คำร้องแจ้งห้องว่าง บ้านว่างตึกว่างเลิกให้เช่า
    คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกป้าย
    คำร้องทั่วไป
    คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
    แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการและขอแก้ไขข้อมูลตามมาตรา 23
    ใบสมัครเป็นอาสาสมัครศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
 
ดูทั้งหมด
 
 สาระสำคัญ
    สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 63 ของ เทศบาลตำบลเวียง
    สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 64 ของ เทศบาลตำบลเวียง
    พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 7-13
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
    บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
    กระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ
    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คู่มือการจัดทำงบประมาณ
    คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
    คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
    คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พศ 2539
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
    คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 
ดูทั้งหมด
 
 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง
    O1 โครงสร้าง
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร
    O3 อำนาจหน้าที่
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    O5 ข้อมูลการติดต่อ
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    O8 Q&A
    O9 Social Netword
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
ดูทั้งหมด
 
 งานตรวจสอบภายใน
    ประกาศ เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียง
    การประเมินความเสี่ยง
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัิตงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ประกาศ เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณพ.ศ.2564
    การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ดูทั้งหมด
 
 รายงานงบการเงิน ทต.เวียง
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2559
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
    งบรายไตรมาส ที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2559)
 
ดูทั้งหมด
 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
    คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์กลุ่มประสานงานเทศบาลตำบลเวียง
    fcae book (แฟสบุ๊ค) เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ผังขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียง
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563
    ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ
    ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี
 
ดูทั้งหมด
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
ดูทั้งหมด
 
 แผนการใช้จ่ายเงิน
    แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
    แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564
    ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1
    รายงานผลการการจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1
 
ดูทั้งหมด
 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียง
    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564
    แผนจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียง พ.ศ. 2564
    รายงานการเมินผลการควบคุมภายใน 2563
 
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเวียง
    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ดูทั้งหมด
 
 การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาลตำบลเวียง
    คู่มือการใช้งาน word 2007
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
    เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
    การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
    ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
    ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียง
    ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
    แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560
 
ดูทั้งหมด
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียง
    ความก้าวหน้าในระบบแท่ง
    ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ (คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ)
    เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
    ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
    เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 
ดูทั้งหมด
 
 คลังความรู้เทศบาลตำบลเวียง
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
 
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการฝึกอบรมฯของเทศบาลตำบลเวียง
    รายงานผลการฝึกอบรม โครงการ"การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
 
ดูทั้งหมด
 
 ช่องทางบริการรับจองคิวขอรับบริการ โดยแสกน QR Code ทางไลน์
    คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์ เพื่อจองคิวบริการ ของเทศบาลตำบลเวียง
 
ดูทั้งหมด
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลุ่มสมุนไพรวัดผาเงา)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การสานตะกร้าไม้ไผ่)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทอผ้าพื้นเมืองลายเชียง)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอไทลื้อบ้านวังลาว)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มันเกรียบเชียงแสน)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เครื่องมือประมงพื้นบ้าน)
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เสวียน)
 
ดูทั้งหมด
 
 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง(สปสช.)
    คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง
    คำสั่ง เรื่องเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง
    ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง
    ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง
 
ดูทั้งหมด
 
 กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เทศบาลตำบลเวียง
    (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan ) แผนพยาบาลดูแล ( Care Plan )
    แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)
    แบบประเมินคัดกรอง ADL
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 1
    รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2
    รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 1
    รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 2
    รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2564 รอบที่ 1
 
ดูทั้งหมด
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การพัฒนาและปฐมนิเทศ
    ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาวินัย
    มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
    มาตรฐานการได้รับเงินเดือน
    มาตรฐานการสอบแข่งขัน(เพิ่มเติม)
    มาตรฐานการสอบแข่งขัน
    มาตรฐานเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย
    วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
    หนังสือซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
    รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี (การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค)
 
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
 
ดูทั้งหมด
 
 โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น
    โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น
 
ดูทั้งหมด
 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
    มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียง

สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน มีอาณาเขตติดต่อเขตแดน 3 ประเทศ  ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของดินแดนสามเหลี่มทองคำโดยมีที่ตั้งของหน่วยราชการที่อยู่ในเขต ตำบลเวียง อาทิ ด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงแสน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ อยู่ในเขตตำบล

เทศบาลตำบลเวียง ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 54.34 ตารางกิโลเมตร จำนวน 33,962.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ราบ ลุ่ม เป็นพื้นราบระหว่างภูเขาและที่ราบ ติดกับแม่น้ำโขงแม่น้ำคำ  แม่น้ำรวก แม่น้ำกก ลำห้วยเกี๋ยง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 410 - 580 เมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อ สหภาพพม่า โดยมีแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำรวกเชิงดอย หนองโค้ง บริเวณพิกัด P C 04545  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุด
ที่แม่น้ำรวก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
 
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ตำบลหนองป่าก่อ กิ่งอำเภอดอยหลวง และตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณแม่น้ำกกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด  P C 197386 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแม่น้ำกก ถึงบริเวณพิกัด P C 170367 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 165369 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกัด P C 143373 ไปทางทิศเหนือถึงเชิงเขาบริเวณพิกัด P C 142385 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันเขาดอยจันเนิน 493 บริเวณพิกัด P C 136389 ผ่าน เนิน 439 สิ้นสุดที่แม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำรวกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่แม่น้ำกก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 197386 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตตำบลโยนก ตำบลป่าสัก และตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม  แม่น้ำคำ ถึงบริเวณพิกัด P C 100434 ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสายจอมกิตติ – สันมะเค็ด บริเวณพิกัด P C 100437 ไปตามสันเขาดอยมด โดยถือสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต ผ่านเนิน 517 บริเวณพิกัด P C 107461 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 509 บริเวณพิกัด P C 119469 ตามแนวสันเขา ผ่านห้วยอ้ม ห้วยทรายเหลือง  ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 101481 ไปทางทิศเหนือ ตามสันเขา ข้ามถนนลูกรังสายสบรวก-ดอยสะโง๊ะ บริเวณพิกัด PC 103496 ตามแนวสันเขาผ่านเนิน 486 บริเวณพิกัด P C 098509 ไปตามแนวสันเขาผ่านเนิน 444  บริเวณพิกัด P C 103524 ตามเชิงเขาผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1129 บริเวณพิกัด P C 104526 ตามแนวสันเขาดอยหนองโค้งสิ้นสุดที่แม่น้ำรวก บริเวณพิกัด P C 104545 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 26 กิโลเมตร               
 
1.2 จำนวน หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตำบลเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  9 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9
- จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง บางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
 
1.3 ประชากร
เทศบาลตำบลเวียง มีประชากร 2,282 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 8,366 คน แยกเป็น ชาย 3,674 คน หญิง 4, 692 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 262 คน / ตารางกิโลเมตร


สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยการทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่น  ได้แก่  ประมง  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  ข้าราชการ
 
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเวียง
1. ธนาคาร   1  แห่ง
2. โรงแรม  4  แห่ง
3. โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง
4. โรงสี  8  แห่ง


สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา         
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง
- โรงเรียนอนุบาล  1  แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง    

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
1. วัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง
2. โบสถ์  2  แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบลเวียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยบ้านสบรวก  1  แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน  1  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%
 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ  1  แห่ง


การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1290  สายเชียงแสน – แม่สาย  ระยะทาง 10 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1129  สายเชียงแสน – เชียงของ  ระยะทาง 5 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1016  สายเชียงแสน – แม่จัน  ระยะทาง 1 กิโลเมตร
-  ถนนสายเลี่ยงเมือง หมายเลข  1290 ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
4.2 การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  2  แห่ง  ได้แก่
1. สถานีทบทวนสัญญาณการสื่อสารแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
2. สถานีโทรคมนาคมแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง

4.3 การไฟฟ้า
- เขตเทศบาลตำบลเวียง มีไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน
- จำนวนราษฎรที่มีไฟฟ้า ร้อยละ 98
 
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย  มี แม่น้ำโขง,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก,แม่น้ำรวก,ลำห้วยเกี๋ยง
- หนอง,บึง  มี หนองอึ่ง,หนองบัว,หนองปู่มา,หนองริมคำ,หนองหญ้าไซ,หนองหลง,หนองมะค่า,หนองไม้เท้า,หนองสามขา,หนองท่าล้อ,หนองขี้ควาย,หนองต้นแสะ
- อ่างเก็บน้ำ มี อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น,อ่างเก็บน้ำห้วยพร้าฟาด
 
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                         
- ฝาย  4  แห่ง
- บ่อน้ำตื้น  522  แห่ง
- บ่อโยก  7  แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน  8  แห่ง

 
ข้อมูลอื่น

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทราย ละเอียดบริเวณแม่น้ำโขง
- ทรายหยาบ บริเวณแม่น้ำรวก,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก
- ป่าไม้ห้วยฮ้อม 3,000 ไร่
- ป่าชุมชนวัดพระธาตุผาเงา 725 ไร่
- ป่าห้วยน้ำเย็น
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง
659 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 053-650803 โทรสาร 053-650803 ต่อ 18
Copyright © 2021 www.wiangcs.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft