เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์
 
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาลฯ
   สำนักปลัด
   กองช่าง
   กองคลัง
   กองการศึกษา
   ผังโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (แม่น้ำโขง)
 
 แผนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทต.เวียง พ.ศ.2558-2562
   แผนพัฒนาสามปี ทต.เวียง พ.ศ.2558-2560
   แผนพัฒนาสามปี ทต.เวียง พ.ศ.2559-2561
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2559
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทต.เวียง
   แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลเวียง
   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ ทต.เวียง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   แบบคำร้องทั่วไปศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบบันทึกคำร้องและแบบแจ้งเหตุด่วนศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
   แบบคำขอประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน
   คำร้องแจ้งห้องว่าง บ้านว่างตึกว่างเลิกให้เช่า
   คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกป้าย
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
 พยากรณ์อากาศ
   รอเพิ่มข้อมูล
 
 สาระสำคัญ
   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 7-13
    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 61 ของ เทศบาลตำบลเวียง
 
 คู่มือสำหรับประชาชน
   1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
   4.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
   5.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
   6.การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
   7.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   8.การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
   9.การจดทะเบียนพาณิชย์
   10.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
   11.การรับชำระภาษีป้าย
   12.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   13.การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
   14.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   15.การขออนุญาตขุดดิน
   16.การขออนุญาตถมดิน
   17.การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   ข้อแนะนำในการเสียภาษี
   กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม
   แบบแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
   กระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ
   ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
   ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการจัดทำงบประมาณ
   คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
   คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
   คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พศ 2539
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
   คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
   คู่มือบำเหน็จบำนาญ
   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
   คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
   ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์
 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
   คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์กลุ่มประสานงานเทศบาลตำบลเวียง
   fcae book (แฟสบุ๊ค) เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
   ผังขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียง
 
 การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาลตำบลเวียง
   คู่มือการใช้งาน word 2007
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
   การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
   ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียง
   ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียง
   ความก้าวหน้าในระบบแท่ง
   ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ (คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ)
    เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
   เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 
 คลังความรู้เทศบาลตำบลเวียง
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
 รายงานงบการเงิน ทต.เวียง
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
   งบรายไตรมาส ที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2559)
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การสานตะกร้าไม้ไผ่)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทอผ้าพื้นเมืองลายเชียง
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอไทลื้อบ้านวังลาว)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มันเกรียบเชียงแสน)
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน มีอาณาเขตติดต่อเขตแดน 3 ประเทศ  ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของดินแดนสามเหลี่มทองคำโดยมีที่ตั้งของหน่วยราชการที่อยู่ในเขต ตำบลเวียง อาทิ ด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงแสน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ อยู่ในเขตตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 54.34 ตารางกิโลเมตร จำนวน 33,962.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ราบ ลุ่ม เป็นพื้นราบระหว่างภูเขาและที่ราบ ติดกับแม่น้ำโขงแม่น้ำคำ  แม่น้ำรวก แม่น้ำกก ลำห้วยเกี๋ยง
 
ทิศเหนือ ติดต่อ สหภาพพม่า โดยมีแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำรวกเชิงดอย หนองโค้ง บริเวณพิกัด P C 04545  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุด
ที่แม่น้ำรวก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
 
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ตำบลหนองป่าก่อ กิ่งอำเภอดอยหลวง และตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณแม่น้ำกกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด  P C 197386 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแม่น้ำกก ถึงบริเวณพิกัด P C 170367 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 165369 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกัด P C 143373 ไปทางทิศเหนือถึงเชิงเขาบริเวณพิกัด P C 142385 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันเขาดอยจันเนิน 493 บริเวณพิกัด P C 136389 ผ่าน เนิน 439 สิ้นสุดที่แม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำรวกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่แม่น้ำกก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 197386 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตตำบลโยนก ตำบลป่าสัก และตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม  แม่น้ำคำ ถึงบริเวณพิกัด P C 100434 ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสายจอมกิตติ – สันมะเค็ด บริเวณพิกัด P C 100437 ไปตามสันเขาดอยมด โดยถือสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต ผ่านเนิน 517 บริเวณพิกัด P C 107461 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 509 บริเวณพิกัด P C 119469 ตามแนวสันเขา ผ่านห้วยอ้ม ห้วยทรายเหลือง  ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 101481 ไปทางทิศเหนือ ตามสันเขา ข้ามถนนลูกรังสายสบรวก-ดอยสะโง๊ะ บริเวณพิกัด PC 103496 ตามแนวสันเขาผ่านเนิน 486 บริเวณพิกัด P C 098509 ไปตามแนวสันเขาผ่านเนิน 444  บริเวณพิกัด P C 103524 ตามเชิงเขาผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1129 บริเวณพิกัด P C 104526 ตามแนวสันเขาดอยหนองโค้งสิ้นสุดที่แม่น้ำรวก บริเวณพิกัด P C 104545 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 26 กิโลเมตร               
 
1.2 จำนวน หมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  9 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9
- จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง บางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
 
1.3 ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีประชากร 2,282 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 8,366 คน แยกเป็น ชาย 3,674 คน หญิง 4, 692 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 262 คน / ตารางกิโลเมตร


สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยการทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่น  ได้แก่  ประมง  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  ข้าราชการ
 
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
1. ธนาคาร   1  แห่ง
2. โรงแรม  4  แห่ง
3. โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง
4. โรงสี  8  แห่ง


สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา         
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง
- โรงเรียนอนุบาล  1  แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง    

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
1. วัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง
2. โบสถ์  2  แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบลเวียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยบ้านสบรวก  1  แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน  1  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%
 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ  1  แห่ง


การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1290  สายเชียงแสน – แม่สาย  ระยะทาง 10 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1129  สายเชียงแสน – เชียงของ  ระยะทาง 5 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1016  สายเชียงแสน – แม่จัน  ระยะทาง 1 กิโลเมตร
-  ถนนสายเลี่ยงเมือง หมายเลข  1290 ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
4.2 การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  2  แห่ง  ได้แก่
1. สถานีทบทวนสัญญาณการสื่อสารแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
2. สถานีโทรคมนาคมแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง

4.3 การไฟฟ้า
- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน
- จำนวนราษฎรที่มีไฟฟ้า ร้อยละ 98
 
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย  มี แม่น้ำโขง,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก,แม่น้ำรวก,ลำห้วยเกี๋ยง
- หนอง,บึง  มี หนองอึ่ง,หนองบัว,หนองปู่มา,หนองริมคำ,หนองหญ้าไซ,หนองหลง,หนองมะค่า,หนองไม้เท้า,หนองสามขา,หนองท่าล้อ,หนองขี้ควาย,หนองต้นแสะ
- อ่างเก็บน้ำ มี อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น,อ่างเก็บน้ำห้วยพร้าฟาด
 
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                         
- ฝาย  4  แห่ง
- บ่อน้ำตื้น  522  แห่ง
- บ่อโยก  7  แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน  8  แห่ง

 
ข้อมูลอื่น

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทราย ละเอียดบริเวณแม่น้ำโขง
- ทรายหยาบ บริเวณแม่น้ำรวก,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก
- ป่าไม้ห้วยฮ้อม 3,000 ไร่
- ป่าชุมชนวัดพระธาตุผาเงา 725 ไร่
- ป่าห้วยน้ำเย็น
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
 
เทศบาลตำบลเวียง
659 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 053-650803 โทรสาร 053-650803 ต่อ 18
Copyright © 2016 www.wiangcs.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft