เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์
 
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาลฯ
   สำนักปลัด
   กองช่าง
   กองคลัง
   กองการศึกษา
   ผังโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (แม่น้ำโขง)
 
 แผนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทต.เวียง พ.ศ.2558-2562
   แผนพัฒนาสามปี ทต.เวียง พ.ศ.2558-2560
   แผนพัฒนาสามปี ทต.เวียง พ.ศ.2559-2561
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2559
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทต.เวียง
   แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลเวียง
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ ทต.เวียง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   แบบคำร้องทั่วไปศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบบันทึกคำร้องและแบบแจ้งเหตุด่วนศูนย์บริการและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียง
   แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
   แบบคำขอประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน
   คำร้องแจ้งห้องว่าง บ้านว่างตึกว่างเลิกให้เช่า
   คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกป้าย
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
 พยากรณ์อากาศ
   รอเพิ่มข้อมูล
 
 คู่มือสำหรับประชาชน
   1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
   4.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
   5.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
   6.การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
   7.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   8.การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
   9.การจดทะเบียนพาณิชย์
   10.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
   11.การรับชำระภาษีป้าย
   12.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   13.การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
   14.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   15.การขออนุญาตขุดดิน
   16.การขออนุญาตถมดิน
   17.การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   ข้อแนะนำในการเสียภาษี
   กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม
   แบบแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
   คิวอาร์โค้ด (line) ไลน์กลุ่มประสานงานเทศบาลตำบลเวียง
   fcae book (แฟสบุ๊ค) เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
   ผังขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียง
 
 การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาลตำบลเวียง
   คู่มือการใช้งาน word 2007
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
   การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
   ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียง
   ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียง
   ความก้าวหน้าในระบบแท่ง
   ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ (คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ)
    เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
   ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
   เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 
 รายงานงบการเงิน ทต.เวียง
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
   งบรายไตรมาส ที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2559)
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
   งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
นายกเทศบาลตำบลเวียง
 
นายธวิท ติยะกว้าง
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   กำลังออนไลน์ 2 คน
   เข้าดูทั้งหมด 38538 ครั้ง
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
 
 
 
 
 
 
 

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด..
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 21 ครั้ง
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
15%
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 9 ครั้ง
43%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
5%
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 10 ครั้ง
48%
 
 
 
 
 
สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาล จนถึง 31 มีนาคม 2561 นี้ โดยสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสำหรับปี 61 ได้
( Update วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 15:43:05 นาที )
16 กุมภาพันธ์ ททท.สนง.เชียงราย ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาชาวอังกฤษ
( Update วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 09:40:34 นาที )
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรักในการปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ(สิงห์แสด ใจเกินร้อย) ระยะทาง 30 ก.ม. วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.61
( Update วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 16:33:56 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย และ บริษัท โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินตามโครงการ (จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด Mobike in Chiangrai)
( Update วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 15:28:52 นาที )
อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา เชิญชวนผู้ที่คนสนใจร่วมสมัคร และคัดเลือกเป็นนักแสดง ภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม (สีสรรค์กตัญญู)
( Update วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 09:30:11 นาที )
อำเภอเชียงของ เชิญชวนคู่รักมาแต่งงานจดทะเบียนสมรสที่บ้านแฟน ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
( Update วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 10:24:39 นาที )
ททท.สนง.เชียงราย ร่วมกับไร่รื่นรมย์ จัดกิจกรรม DIY วันวาเลนไทม์
( Update วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 10:15:59 นาที )
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-650-803
 
เทศบาลตำบลเวียง
659 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 053-650803 โทรสาร 053-650803 ต่อ 18
Copyright © 2016 www.wiangcs.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft