ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมแกนนำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชนตำบลเวียง

ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 38 ครั้ง พิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ได้มอบหมายให้ นายสุพรรณ  นาระเรศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง นายธีรพงษ์ ศรีพรม รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง และ นายวิทยา  แรงจริง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมให้ความรู้และดำเนินการอบรมแกนนำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชนตำบลเวียง (บ้านสบรวก,บ้านวังลาว,บ้านห้วยเกี๋ยง และบ้านจอมกิตติ)

   โดยในโครงการฯเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการขยะ ตามนโยบาย ของนายพลภพ  มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการ กิจกรรมการสนับสนุนระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมทั้งในกิจกรรมยังได้ให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายขยะติดเชื้อและต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน

   ในการอบรมมีการดำเนินการจัดตั้งแกนนำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน นำการขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์และดำเนินการคัดแยกขยะต้นทางลดปริมาณขยะในชุมชน และทางเทศบาลตำบลเวียงได้ร่วมทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมมือกันในการกำจัดขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งตำบล

    กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชนตำบลเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมไปแต่ละหมู่บ้าน เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

 

#คัดแยกขยะภายในครัวเรือนและชุมชน

#ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด19

#เทศบาลตำบลเวียง

#ลดขยะต้นทาง

 

***ติดตามข่าว หรือติดต่อ/สอบถาม/แจ้งข่าวได้ทาง

โทร. ๐๕๓-๖๕๐-๘๐๓ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง

/// facebook// เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

///เว็บไซต์//www.wiangcs.go.th

(งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)

///สายด่วน โทร.๐๘๖-๔๓๙-๒๖๒๘ภาพกิจกรรม อื่นๆ