ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเวียงแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 58 ครั้ง พิมพ์

 รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ.2564

 

กิจกรรมเผยแพร่เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีตำบลเวียง ตามประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง  ได้สมัครไลน์ไอดี เพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลติดตามเรื่องโดยตรงต่อปลัดเทศบาล  ผ่านช่องทางแอพพิเคชั่นไลน์  LINE ID:@wiangcs และสแกน QR code

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง ครั้งแรก ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยสอดแทรกคำปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม ในการถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งมั่นและปฏิบัติตนในหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และซื่อสัตย์สุจริต  จะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นภารกิจของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง  จะรวมพลังกันยืนหยัดต่อสู้  และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และจะประพฤติปฏิบัติในทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุถึงพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมตลอดไป

 

นอกจากนี้ ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง (นายพลภพ มานะมนตรีกุล) ก่อนที่จะกำหนดวันแถลงนโยบาย เพื่อให้การเข้าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้ร่วมบันทึกภาพหมู่กับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน บริเวณลานสนามหญ้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

 

 

 

 

 

 

การแสดงเจตนารมณ์งดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

 

 

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งมั่นและปฏิบัติตนในหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และซื่อสัตย์สุจริต จะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

 

 

 

 

ภาพประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง ครั้งแรกภาพกิจกรรม อื่นๆ