ภาพกิจกรรม

การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 50 ครั้ง พิมพ์

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง

การสร้างการยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี

การดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งภาพกิจกรรม อื่นๆ