เกี่ยวกับเรา

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องท้องถิ่น

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องท้องถิ่น

 

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง 

ข้อกฎหมายที่เห็นว่าตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดต้องใช้ความรู้ในกฎหมายระเบียบนั้น ๆ ในการปฏิบัติงาน

• โครงสร้าง  อำนาจ  หน้าที่  การจัดตั้ง  และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550

• เทศบาล
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546)
3. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
6. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540
11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ให้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

• องค์การบริหารส่วนตำบล
15. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
16. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
17. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

• เมืองพัทยา
18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
19. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

• แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ
20. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
21. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
22. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
23.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
24.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
• ภาษีบำรุงท้องที่
25. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
26. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
27. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
28. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
29. พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524  มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2554
30. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2524
31. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 2) – พ.ศ. 2529
32. พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้ สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
33. กฎกระทรวง  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2516)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
34. กฎกระทรวง  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2516)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508               ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
35. กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2525)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
36. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
37. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเว้น หรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2509
38. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเว้น หรือลดภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
39. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2512
40. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156
41. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
42. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
43. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
44. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
45. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรเกี่ยวกับทรัพย์ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2477
46. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
47. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
48. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ้านอยู่เองในเขตเทศบาลบางแห่ง พ.ศ. 2481
49. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในเขตเทศบาล พ.ศ.2487
50. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516
51. กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (ฉบับที่ 3)
52. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พ.ศ. 2535)
53. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พ.ศ. 2475)
54. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2515)
55. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดพื้นที่ที่เป็นบริเวณต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พ.ศ. 2535)
56. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูประโภคหรือสาธารณูปการ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ (พ.ศ. 2535)
57. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน (พ.ศ. 2535)

• ภาษีป้าย
58. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
59. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
60. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
61. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
62. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
63. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
64. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
65. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
66. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
67. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
68. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดภาษีป้าย

• อากรรังนกอีแอ่น อากรฆ่าสัตว์ และอากรรับนกอีแอ่น
69. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
70. พระราชบัญญัติอากรรังอีแอ่น พ.ศ. 2540
71. กฎกระทรวง พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
72. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
73. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
74. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
75. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
       กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร  
       พ.ศ.2546 

      กฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2549
      กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
76. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังอีแอ่น พ.ศ. 2540
77. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
78. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พนักงานเจ้าหน้าที่โรคระบาดสัตว์   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 พ.ศ.2552 

• ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
79. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
80. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายได้ในภาษีการค้าให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

• ภาษีสุรา และสรรพสามิต
81. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
82. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
83. พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วน     ท้องถิ่น พ.ศ. 2527
84. พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วน     ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
85. พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วน        ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534
86. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
87. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
88. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งมอบและการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามติให้แก่กรุงเทพมหานคร และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528

• ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
89. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
90. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478
91. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน)
92. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
93. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
94. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
95. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478
96. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
97. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
98. กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย            พ.ศ. 2456
99. กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย          พ.ศ. 2456
100. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534
101. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2528)
102. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2540)

• ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต
103. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
104. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
105. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
106. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
107. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
108. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
109. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
110. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
111. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
112. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
113. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
114. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
115. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495
116. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
117. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
118. กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
119. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
120. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
121. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
122. กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
123. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
124. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
125. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
126. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) กำหนดอัตราค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการอนุญาต
127. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
128. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2535
129. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าดวยการรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2536
130. ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง
131. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
132. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุข
133. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 1/2535 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
134. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 3/2535 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (เพิ่มเติม)
135. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
136. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 6/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
137. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
138. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 8/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
139. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 9/2538 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม
140. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4)


• การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
141. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)           พ.ศ. 2535
142. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543


• การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุ
143. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
144. กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2500)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน      พ.ศ. 2497
145. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2515)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน      พ.ศ. 2497
146. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2516)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน      พ.ศ. 2497
147. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน      พ.ศ. 2497
148. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
149. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
150. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
151. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
152. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2515
153. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์              ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
154. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2535
155. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2536
156. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 193/2501 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์      ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
157. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
158. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ นว 12576/2501 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2501 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน      อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
159. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 890/2498 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2501 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่น   มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
160. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 193/2501 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์     ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
161. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 – 1307
162. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 – 13

• การควบคุมดูแลทางหลวงท้องถิ่น
163. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
164. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. 2537

การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• งบประมาณ
165. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
166. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
167. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ            การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
168. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภากรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
169. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภากรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
170. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าป่วยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลกับเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล พ.ศ.2518
171. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538

• การเงินการคลัง
172. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
173. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2518) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520) ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2530)
174. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2530 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 – 5 พ.ศ.2541
175. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2520  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
176. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึ