บุคลลากร

ปลัด/รองปลัด

ร้อยโท กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 089-4324646 หรือ 091-8598383
นายธีรพงษ์ ศรีพรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 081-9801057