เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียง

สภาพทั่วไป
 
1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน มีอาณาเขตติดต่อเขตแดน 3 ประเทศ  ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของดินแดนสามเหลี่มทองคำโดยมีที่ตั้งของหน่วยราชการที่อยู่ในเขต ตำบลเวียง อาทิ ด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงแสน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ อยู่ในเขตตำบล

เทศบาลตำบลเวียง ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 54.34 ตารางกิโลเมตร จำนวน 33,962.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ราบ ลุ่ม เป็นพื้นราบระหว่างภูเขาและที่ราบ ติดกับแม่น้ำโขงแม่น้ำคำ  แม่น้ำรวก แม่น้ำกก ลำห้วยเกี๋ยง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 410 - 580 เมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อ สหภาพพม่า โดยมีแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำรวกเชิงดอย หนองโค้ง บริเวณพิกัด P C 04545  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุด
ที่แม่น้ำรวก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
 
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ตำบลหนองป่าก่อ กิ่งอำเภอดอยหลวง และตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณแม่น้ำกกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด  P C 197386 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแม่น้ำกก ถึงบริเวณพิกัด P C 170367 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 165369 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกัด P C 143373 ไปทางทิศเหนือถึงเชิงเขาบริเวณพิกัด P C 142385 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันเขาดอยจันเนิน 493 บริเวณพิกัด P C 136389 ผ่าน เนิน 439 สิ้นสุดที่แม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำรวกบรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 134508 ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่แม่น้ำกก บรรจบแม่น้ำโขง บริเวณพิกัด P C 197386 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตตำบลโยนก ตำบลป่าสัก และตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำคำ บริเวณพิกัด P C 135398 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม  แม่น้ำคำ ถึงบริเวณพิกัด P C 100434 ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสายจอมกิตติ – สันมะเค็ด บริเวณพิกัด P C 100437 ไปตามสันเขาดอยมด โดยถือสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต ผ่านเนิน 517 บริเวณพิกัด P C 107461 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 509 บริเวณพิกัด P C 119469 ตามแนวสันเขา ผ่านห้วยอ้ม ห้วยทรายเหลือง  ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 101481 ไปทางทิศเหนือ ตามสันเขา ข้ามถนนลูกรังสายสบรวก-ดอยสะโง๊ะ บริเวณพิกัด PC 103496 ตามแนวสันเขาผ่านเนิน 486 บริเวณพิกัด P C 098509 ไปตามแนวสันเขาผ่านเนิน 444  บริเวณพิกัด P C 103524 ตามเชิงเขาผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1129 บริเวณพิกัด P C 104526 ตามแนวสันเขาดอยหนองโค้งสิ้นสุดที่แม่น้ำรวก บริเวณพิกัด P C 104545 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 26 กิโลเมตร               
 
1.2 จำนวน หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตำบลเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  9 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9
- จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง บางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
 
1.3 ประชากร
เทศบาลตำบลเวียง มีประชากร 2,282 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 8,366 คน แยกเป็น ชาย 3,674 คน หญิง 4, 692 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 262 คน / ตารางกิโลเมตร


สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยการทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่น  ได้แก่  ประมง  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  ข้าราชการ
 
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเวียง
1. ธนาคาร   1  แห่ง
2. โรงแรม  4  แห่ง
3. โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง
4. โรงสี  8  แห่ง


สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา         
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง
- โรงเรียนอนุบาล  1  แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง    

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
1. วัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง
2. โบสถ์  2  แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบลเวียง  1  แห่ง
- สถานีอนามัยบ้านสบรวก  1  แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน  1  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%
 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ  1  แห่ง


การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1290  สายเชียงแสน – แม่สาย  ระยะทาง 10 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1129  สายเชียงแสน – เชียงของ  ระยะทาง 5 กิโลเมตร
-  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1016  สายเชียงแสน – แม่จัน  ระยะทาง 1 กิโลเมตร
-  ถนนสายเลี่ยงเมือง หมายเลข  1290 ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
4.2 การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  2  แห่ง  ได้แก่
1. สถานีทบทวนสัญญาณการสื่อสารแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
2. สถานีโทรคมนาคมแม่สาย สถานที่ตั้ง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง

4.3 การไฟฟ้า
- เขตเทศบาลตำบลเวียง มีไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน
- จำนวนราษฎรที่มีไฟฟ้า ร้อยละ 98
 
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย  มี แม่น้ำโขง,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก,แม่น้ำรวก,ลำห้วยเกี๋ยง
- หนอง,บึง  มี หนองอึ่ง,หนองบัว,หนองปู่มา,หนองริมคำ,หนองหญ้าไซ,หนองหลง,หนองมะค่า,หนองไม้เท้า,หนองสามขา,หนองท่าล้อ,หนองขี้ควาย,หนองต้นแสะ
- อ่างเก็บน้ำ มี อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น,อ่างเก็บน้ำห้วยพร้าฟาด
 
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                         
- ฝาย  4  แห่ง
- บ่อน้ำตื้น  522  แห่ง
- บ่อโยก  7  แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน  8  แห่ง

 
ข้อมูลอื่น

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทราย ละเอียดบริเวณแม่น้ำโขง
- ทรายหยาบ บริเวณแม่น้ำรวก,แม่น้ำคำ,แม่น้ำกก
- ป่าไม้ห้วยฮ้อม 3,000 ไร่
- ป่าชุมชนวัดพระธาตุผาเงา 725 ไร่
- ป่าห้วยน้ำเย็น