เกี่ยวกับเรา

แบบตรวจข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี 2564

แบบตรวจข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี 2564

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O17 E-Service ,ระบบยื่นคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต (sever สำรอง)
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • รายงานผลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ขออนุมัติมอบเกียรติบัตรตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
  • โครงการ :กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี 2564 (ขออนุมัติขยายระยะเวลาจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)
  • แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ/พนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564
แผนป้องกันการทุจริต
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน