บุคลลากร

คณะผู้บริหาร

นายพลภพ มานะมนตรีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
เบอร์โทร 095-5659969
นายกำแพง จันทกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง คนที่ 1
เบอร์โทร 085-0406197
นายไสว หินแรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง คนที่ 2
เบอร์โทร 064-9685652
นางกรวิกา สมรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
เบอร์โทร 089-4300272
นายสุพรรณ นาระเรศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 085-0380975