บุคลลากร

กองช่าง

นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-9513781
นายชยภูมิ สีเขียว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์โทร 086-4287368
นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ
วิศวกรโยธา
เบอร์โทร 095-4492159
นางสาวมนัญชญา คำฟู
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 081-9989509
นายอนันต์ วงค์อุ๊ด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 085-0405175
นายศุภโชค น้อยหมอ
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 099-2020165
นายชัยชะนะ คำตัน
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 081-8861242
นายสว่าง เด็ดขาด
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 089-6332360
นายขจรศักดิ์ สมพันธ์
พนักงานจ้าง
นายณัฐพงศ์ ชัยมณี
พนักงานจ้าง