บุคลลากร

กองคลัง

นางสุกัญญา เอี่ยมเวษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 085-3195442
นางสาวชัญญานุช เกษนาวา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร 061-6861991
นางสาวนิศาชล พานิช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 087-3038932
นางสาวรุ่งอรุณ ช้างหิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 086-9204184
นางสาวรัตติกาล ทิศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร 087-6575532
นางสาวกฤษณา ดงปาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 093-1348759
นางสาวนภาภรณ์ จินดาธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร 094-5564693
นายภานุพงษ์ ชายลาด
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 080-4989758