บุคลลากร

สภาเทศบาลฯ

นายผาย สมพันธุ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 082-6198241
นายสังเวียน สังฆวดี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 089-4341784
ร้อยโท กิตติชัย เจริญยิ่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 089-4324646 หรือ 091-8598383
นางน้อย ไชยมะโน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 081-9985839
นายชิตพล คำซอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 081-0330506
นายอรุณ ขุนวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 082-3857810
นายสมคิด จำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 084-7403837
นายเสถียร เสียงใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 089-4307529
นางประกายคุณ เทียมตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 085-6212664
นายสงกรานต์ ขันทะสีลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 087-1829872
นายเฉลิมพงษ์ พลูชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 086-9112636
นายวัชรินทร์ ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 084-9954998
นายสมศักดิ์ พรหมปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
เบอร์โทร 088-2518979