บุคลลากร

สำนักปลัด

นายวิทยา แรงจริง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 093-2705454
นางบุญธิดา สุวรรณชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 088-7668385
นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 086-9164945
นางสาวนริศรา มณีรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 061-9635324
นางสาวจิราพร สมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 099-1376978
นางสาวเชาวเรศ พรมมาเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร 089-6344785
นายสมนึก ปัญญาผ่องใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เบอร์โทร 081-7659536
นางสาวชนัญญา ทองผาง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 091-6955626
นายยุทธพงษ์ โกยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 088-0836188
นายกรกฎ หินแรง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 090-3313096
นางสาวภษมน เชื้อเจ็ดตน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เบอร์โทร 096-6421233
นางกมลวรรณ น้อยหมอ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 086-9100368
นางสาวปิยะนุช คำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัมนาชุมชน
เบอร์โทร 082-4804876
นายจำรัส หาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 081-4850107
นายสรวิชญ์ ดงปาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร 093-1386185
นายทวีศักดิ์ แก้วดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 083-8653592
นายบุญมี แก้วดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 091-2979314
นายวิเชียร วัดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 081-8814223
นายวิทิตนล บุญหลง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 062-5202378
นายอุทร นุสา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 083-7539034
นายประพัฒน์ แก้วดำ
พนักงานจ้าง
นายไชยโย บุญชม
พนักงานจ้าง
นายนัทธพงศ์ ทะนะคำ
พนักงานจ้าง
นายพงศกร มหาเทพ
พนักงานจ้าง
นายธีรพงษ์ ศรีจันทร์
พนักงานจ้าง
นายอินพัฒน์ คำชมพู
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 062-0138874
นายสุ่ม รินตา
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 082-7606935