บุคลลากร

กองการศึกษา

นายบรรจง ต๊ะต้องใจ
หัวหน้ากองการศึกษา
เบอร์โทร 088-2501973
นางสาวเกศรินทร์ บัวย้อย
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 087-5438570
นางคำนวน อิ่นแก้ว
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 093-2571385
นางรัศมี จิตบุญตรง
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 098-8536451
นางอรวรรณ เตียมฐานะ
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 082-8825498
นางแสงพา เวียงเหล็ก
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 064-1495469
นางชลธิชา ไชยมาตร์
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 096-7963639
นางสุภาพรรณ์ รีอิรทร์
ครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 083-7652087
นางสาวสุชน ไชยมะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 093-5028616
นางจรัสแสง ปูนา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทร 083-5154841
นายจิรพงษ์ จันทะเขมา
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 087-3589528
นางชาลินี ภิระบรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 061-7901366
นางสาวศิริรัตน์ ปัดชัยภูมิ
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 099-0862373
นางสาวรัฐติกา สุตะวงค์
พนักงานจ้าง
เบอร์โทร 095-6845169